เราเชื่อว่า...

การพัฒนาระบบการศึกษาไทย จะเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน