10 ยุทธศาสตร์

10 Strategic Transformation

ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ในการยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ตามแนวทางของโครงการสานพลังประชารัฐ ประกอบด้วย

 
10-strategic