บทบาทของ School Partner

บทบาทของ School Partner

บทบาทหน้าที่ของ School Partner คือการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับผู้บริหาร และครูในโรงเรียนประชารัฐ โดยศึกษาแนวทางตามยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ตลอดผลการดำเนินงานตามภารกิจของคณะทำงานกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลในการสื่อสารและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน สำหรับใช้ในการวิเคราะห์และประเมินบริบทของโรงเรียนนั้นๆ
ก่อนจะผลักดันและส่งเสริมสู่การวางแผนพัฒนาโรงเรียนต่อไป

school-partner-role