เส้นทาง School Partner

เส้นทาง School Partner

ในช่วงเวลา 1 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะ School Partner จะได้รับการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ 6 ครั้ง และมีการลงพื้นที่ 5 ครั้ง
เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ร่วมคิด และบริหารแผนพัฒนาโรงเรียน
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ข้อ

school-partner-chart