โครงสร้างการทำงาน

โครงสร้างการทำงาน และความรับผิดชอบ

School Sponsor

SCHOOL SPONSOR

ผู้บริหารระดับสูงของ 12 บริษัทเอกชน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ รวมถึงชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานให้แก่ School Partner ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ในกรณีที่แผนพัฒนาโรงเรียนได้รับการอนุมัติ

CONNEXT ED Facilitator

CONNEXT ED FACILITATOR

ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ School Partner ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการ สร้างแรงจูงใจ และผลักดันศักยภาพของ School Partner

CONNEXT ED OFFICER

CONNEXT ED OFFICER

ช่วยประสานงานโครงการ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ School Partner ประสานงานระหว่างบริษัทเอกชน และภาครัฐในโครงการ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมรายงานของโครงการ

SCHOOL PARTNER

SCHOOL PARTNER

ผู้นำรุ่นใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการ และครูของสถานศึกษา เพื่อมีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติ

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ School Partner จะได้ทั้งประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และความภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา สำหรับ School Partner ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนได้มากที่สุดจะได้เป็นตัวแทนผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการแบ่งปันประสบการณ์ทำงานบนเวทีระดับประเทศ

SCHOOL PRINCIPALS & TEACHERS

SCHOOL PRINCIPALS & TEACHERS

ทำหน้าที่บริหารโรงเรียนในโครงการประชารัฐ
เป็นผู้นำในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน และนำยุทธศาสตร์จากคณะทำงานมาปฏิบัติ