FAQ

เกี่ยวกับ CONNEXT ED

CONNEXT ED หรือ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Leadership Program for Sustainable Education) เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย 12 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน โครงการ CONNEXT ED เป็นหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (กลุ่ม E5) เพื่อยกระดับการพัฒนาการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

ผู้ร่วมก่อตั้ง (Founding members) โครงการ CONNEXT ED ประกอบด้วย 12 บริษัทเอกชนไทย ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน โดยการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 10 ด้าน (10 Strategic Transformation) ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำรุ่นใหม่จากภาคเอกชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจาก 12 บริษัทเอกชน ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning Program) ซึ่งจะทำหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมเป็นเพื่อนคู่คิดกับผู้บริหารโรงเรียนในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน อันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรตนเองต่อไป
การพัฒนาโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จำนวน 7,424 โรงเรียนครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศภายในปี 2560 และขยายสู่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

- กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ CONNEXT ED

- คัดเลือกบุคลากรภายในองค์กรของตนที่มีความเป็นผู้นำ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของโครงการ มาทำหน้าที่เป็น School Partner เพื่อทำงานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน

- คัดเลือกผู้บริหารระดับสูงในองค์กรมาทำหน้าที่ School Sponsor เพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนพัฒนาโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนสร้างสรรค์ร่วมกับ School Partner

School Partner มีหน้าที่ร่วมคิด ร่วมทำ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้คำแนะนำ และสร้างแรงบันดาลใจหรือการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อนำเสนอต่อ School Sponsor เพื่อพิจารณาอนุวัติและสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ รวมถึงทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และรายงานความคืบหน้าให้แก่ School Sponsor อย่างต่อเนื่อง
การลงพื้นที่ของ School Partner เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย School Partner จะได้รับการสนับสนุนและการอำนวยความสะดวก จากศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่ จำนวน 255 แห่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำจังหวัดนั้นๆ ภายใต้การกำกับดูแลของ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น CEO ประจำพื้นที่ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน ต่อเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 450 คน เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ CONNEXT ED เป็นกรณีพิเศษ
- สามารถค้นหาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เช่น ที่ตั้งโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน และ SWOT ของโรงเรียน ได้ที่เว็บไซต์ www.pracharathschool.go.th
-ค้นหารายละเอียดโครงการ CONNEXT ED ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.connexted.org
-สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านช่องทาง CONNEXT ED แอพลิเคชั่น
-เก็บข้อมูลขณะลงพื้นที่ กรอกข้อมูลผ่าน CONNEXT ED Tracking system

อาคาร AIA ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ