บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุน จำนวน 342 โรงเรียน
# ชื่อโรงเรียน จังหวัด อำเภอ ตำบล ระดับการศึกษาเริ่มต้น ระดับการศึกษาสูงสุด ครู นักเรียน ผอ. เบอร์ติดต่อ
1 วัดสุทธาวาส ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 8 250 นายประสิทธิ์ แก้วสด 02-9776599
2 วัดบ่อทอง ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว คูขวาง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 14 312 นายเสรี ปัญจมณี 025991541
3 วัดชัยมังคลาราม ปทุมธานี ลำลูกกา ลำไทร อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 139 นางสาวเพลินตา กะลัมพากร
4 วัดแค พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ปากท่า อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 108 นายสุชาติ กลมกล่อม 035715333
5 ชุมชนวัดบ้านร่อม พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ บ้านร่อม อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 85 นายกันณพงศ์ ตรีบุตร 035223220
6 วัดนางคุ่ม พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ศาลาลอย อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 136 นายประภาส ชาตินันท์ 035223233
7 วัดมเหยงค์ พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ท่าช้าง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 14 272 นายสุขเกษม รัชนีกร 035761245
8 วัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) พระนครศรีอยุธยา นครหลวง บ้านชุ้ง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 270 นายถาวร ทิพย์โสต 035760140
9 วัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ปากจั่น อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 8 123 นางดวงภัทร สุนิมิตร 035360953
10 วัดหน้าต่างใน(จงนิลอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา บางไทร หน้าไม้ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 3 114 นายโสภณ โฮมหุ้มแก้ว
11 วัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ) พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช่างเหล็ก อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 195 นายศักดิ์ผจญ เริงใจ -
12 วัดสุนทราราม พระนครศรีอยุธยา บางไทร ห่อหมก อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 3 98 นายนภดล จันนุ่ม 035371013
13 บ้านเชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา บางไทร เชียงรากน้อย อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 159 นางพจนี ศรียานนท์ 035372615
14 วัดทางยาว พระนครศรีอยุธยา บางไทร บ้านม้า อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 123 นางธนภร เกิดนาวี 035750025
15 วัดไม้ตราสมาชิการาม พระนครศรีอยุธยา บางไทร ไม้ตรา อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 163 นายศรีเพ็ชร์ จันทร์ส่องศรี 035-741108
16 วัดเจริญธรรม'เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์' พระนครศรีอยุธยา ภาชี ภาชี อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 299 นายสมนึก นิรพาธ 035311281
17 วัดพระแก้ว'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร' พระนครศรีอยุธยา ภาชี กระจิว อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 332 นายเสนาะ ตั้งทรัพย์ 035773319
18 วัดหนองบัว พระนครศรีอยุธยา ภาชี พระแก้ว อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 4 81 นายชยุททร ชูหนู 035775080
19 วัดคู้สลอด พระนครศรีอยุธยา เสนา สามตุ่ม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 8 127 นายวิษุวัต ข้อสว่าง 035-255059
20 จรัสวิทยาคาร(มิตรภาพที่57) พระนครศรีอยุธยา เสนา บ้านหลวง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 8 113 นายพิสูจน์ วันละคำ 035255162
21 วัดเจ้าเจ็ดใน พระนครศรีอยุธยา เสนา เจ้าเจ็ด อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 13 146 นายวันชัย เที่ยงตรง 035786268
22 บ้านแถววิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา เสนา บ้านแถว อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 307 นายวีระชัย เกิดประกอบ 035786139
23 วัดกลาง พระนครศรีอยุธยา เสนา บ้านโพธิ์ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 179 นายวัฒนา หามนตรี 035720313
24 ลาดงาวิทยาคม(ปลั่ง ฤกษ์จารี) พระนครศรีอยุธยา เสนา ลาดงา อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 4 81 นายสุพรรณ ประศรี 035720140
25 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี เมืองสระบุรี หนองปลาไหล อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 214 นางสุนันทา กล้าแข็ง 036712665
26 วัดหนองยาวสูง สระบุรี เมืองสระบุรี หนองยาว อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 8 129 นายชาญณรงค์ ศรีประเสริฐ 036225238
27 บ้านหินซ้อน สระบุรี แก่งคอย หินซ้อน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 13 145 นายสิงห์ดง โตมะนิตย์
28 บ้านไร่ป่า ตราด เมืองตราด เนินทราย อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 122 นายยงยศ สงวนหงษ์ 039671942
29 วัดบางปรือ ตราด เมืองตราด ห้วยแร้ง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 123 นางวันเพ็ญ ศรีประเสริฐ 039570012
30 บ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ตราด เขาสมิง ทุ่งนนทรี อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 3 112 นายวุฒิชัย สีหะ 0863002707
31 บ้านอ่างกะป่อง ตราด เขาสมิง ท่าโสม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 0 0 นางพฤดี สถิตย์เสถียร 039522047
32 บ้านคลองใหญ่ ตราด แหลมงอบ คลองใหญ่ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 258 นายลือชัย จามลิกุล 039516723
33 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว ตราด แหลมงอบ น้ำเชี่ยว อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 165 นายชานุวัฒน์ สุดสาคร 039593346
34 สะแกโดดประชาสรรค์ ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว โยธะกา อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 371 นายอมรินทร์ ซำสุรีย์ -
35 วัดคลอง18 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว หมอนทอง ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่3 14 352 นายนเรศ ปลอดดี 038582000
36 ปากบึงสิงโต ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว สิงโตทอง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 127 นางสาวนิตยา มัสเยาะ 038566197
37 ตลาดคลอง16 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ดอนฉิมพลี อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 24 553 นายบรรหาร เทียมเมฆ 038585113
38 บ้านปลายคลอง20 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ดอนเกาะกา อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 374 นายบรรจบ ศรีประภาพงศ์
39 สกุลดีประชาสรรค์ ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บึงน้ำรักษ์ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 193 นางสลีลา ศรีสำราญ
40 วัดพิพิธประสาทสุนทร ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ ลาดขวาง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 14 408 นางสัญญา แก้วพิทักษ์ 038577097
41 วัดแสนภูดาษ ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ แสนภูดาษ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 146 นางสาวจงกล จั่นนิล -
42 วัดใหม่ประเวศ ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ คลองประเวศ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 3 104 นายสุกิจ อุดมสิน -
43 บ้านโคกพนมดี ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ โคกไทย อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 178 นางสาวประไพ คำดำ 037277006
44 ชุมชนวัดบางแตน ปราจีนบุรี บ้านสร้าง บางแตน อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 284 นายอุ๊ต เสนาะ 037-295199
45 ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ หัวหว้า อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 10 175 นางลัดดาวัลย์ ทัพกิฬา 037-408266
46 บ้านหินกอง สระแก้ว คลองหาด ไทรทอง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 247 -
47 สามัคคีราษฎร์บำรุง สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 8 246 นายเทพพิทักษ์ ดำรงธรรม 0-37247822
48 เมืองไผ่ สระแก้ว อรัญประเทศ เมืองไผ่ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 111 นายประวิทย์ พูลสวัสดิ์ 037233778
49 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สุรินทร์ จอมพระ เป็นสุข อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 16 263 นายจรณันท์ บุญมา 044727939
50 บ้านกันโจรง สุรินทร์ จอมพระ กระหาด ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 94 นายประเสริฐ บุญเศษ
51 โคกยางวิทยา สุรินทร์ ปราสาท โคกยาง มัธยมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่6 11 554 นายสมชัย นามสว่าง
52 บ้านโนนคูณ ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย โนนคูณ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 15 366 นายชาติชาย นามวงศ์ 045914332
53 บ้านแก้ง อุบลราชธานี เดชอุดม แก้ง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 385 นายไตรวุฒิ พลรักษา 045234037
54 บ้านตระการ อุบลราชธานี ตระการพืชผล ตระการ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 139 นายอุทัย ทวีท้าว 0918356080
55 บ้านโนนยานาง อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร หนองบัวฮี อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 229 นายธงชัย สมมาตย์ 084-8348109
56 บ้านแต้ใหม่ อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 10 118 นายนิวัติชัย สร้อยนาค 0817909891
57 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ บ้านเพชร อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 232 นายสมศักดิ์ แก้วเพชร 044859193
58 บ้านซับใหม่ ชัยภูมิ ซับใหญ่ ตะโกทอง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 150 นายสุเทพ สื่อกลาง 0898472284
59 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ บ้านเล่า อนุบาล1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2 12 250 44854307
60 บ้านหัวตะพาน อำนาจเจริญ หัวตะพาน หัวตะพาน อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 10 188 นายจักรี มลสิน 0817903293
61 โนนพะยอมพิทยไพศาล ขอนแก่น ชนบท โนนพะยอม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 243 นายเริงฤทธิ์ วัฒนศึกษา -
62 บ้านทุ่งมน ขอนแก่น บ้านไผ่ บ้านไผ่ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 15 260 นายดาวยศ พลสงคราม 043260237
63 บ้านละว้า ขอนแก่น บ้านไผ่ เมืองเพีย อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 240 นายอุทัย ไลไธสง -
64 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ขอนแก่น พระยืน บ้านโต้น อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 10 159 นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ 043-309560
65 บ้านหนองแวงโสกพระ ขอนแก่น พล หนองแวงโสกพระ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 5 115 นายสุรพล ทองมีค่า
66 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ ขอนแก่น แวงใหญ่ แวงใหญ่ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 13 332 นายสัญญา ป้องคำ 043496044
67 บ้านโคกแมงเงา หนองคาย เมืองหนองคาย มีชัย อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 101 นายชูเชิด เจียมศร 042990927
68 ชุมชนบ้านหม้อ หนองคาย ศรีเชียงใหม่ บ้านหม้อ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 124 นายนพพร จันทะราช 042014252
69 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา หนองคาย ศรีเชียงใหม่ พระพุทธบาท อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 10 263 นายชนะรัตน์ บุญทวี 042-014880
70 วัดร้องอ้อ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 10 267 นายสุเทพ ประพันธ์ศรี 053110529
71 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงดาว ปิงโค้ง อนุบาล2 มัธยมศึกษาปีที่3 0 0 นายสำราญ ปัญญา 0932430951
72 สบเปิงวิทยา เชียงใหม่ แม่แตง สบเปิง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 15 341 นายจำรัส อุสา 053995039
73 บ้านเมืองกื้ด เชียงใหม่ แม่แตง กื้ดช้าง ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่3 5 203 นายณรงค์ อภัยใจ 053104048
74 บ้านปางไม้แดง เชียงใหม่ แม่แตง บ้านช้าง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 144 นางมะลิ พงศ์พันธ์ไพบูลย์ 053-047881
75 บ้านทุ่งโป่ง เชียงใหม่ แม่ริม แม่แรม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 18 340 นายวัลลภ ไวว่อง 053044289
76 บ้านต้นผึ้ง เชียงใหม่ แม่ริม เหมืองแก้ว อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 13 164 นายกฤตธัช ศรีเมือง 053379492
77 บ้านสะลวงนอก เชียงใหม่ แม่ริม สะลวง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 113 นายกำธร จันทร์สุวรรณ์ 053374211
78 บ้านป่าติ้ว เชียงใหม่ แม่ริม สันโป่ง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 13 242 นายสุนทร คำเป็ง 053861009
79 ชุมชนบ้านคาย เชียงใหม่ แม่อาย แม่นาวาง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 8 436 นายจำรัส เชื้อสาย 053-473217
80 บ้านปางต้นเดื่อ เชียงใหม่ แม่อาย มะลิกา อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 8 395 นายประสิทธิ์ สายชมภู 053460056
81 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง เชียงใหม่ แม่อาย แม่สาว อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 435 นายเฉลิม ลาภิวงค์ 053-054493
82 บ้านป่าลาน เชียงใหม่ สะเมิง สะเมิงเหนือ อนุบาล2 มัธยมศึกษาปีที่3 11 161 นายธีรพิชญ์ เตปา
83 บ้านหนองโค้ง เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 17 425 นายชูศักดิ์ ทองนาค 053-339812
84 วัดสันกลางเหนือ เชียงใหม่ สันกำแพง สันกลาง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 119 นายยงยุทธ วงศ์ชัย 053013390
85 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ เชียงใหม่ สันกำแพง สันกำแพง ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 183 นายพัลลภ วิชญพันธ์ 053331204
86 บ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล) เชียงใหม่ สันกำแพง แช่ช้าง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 13 204 นายสุรสิทธิ์ แสนสุข 053332354
87 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร เชียงใหม่ สันกำแพง ร้องวัวแดง ประถมศึกษาปีที่1 ประถมศึกษาปีที่6 6 108 นายสมบูรณ์ ฟองนวล 053331789
88 วัดล้านตอง เชียงใหม่ สันกำแพง ห้วยทราย ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 152 นายชูศักดิ์ เนียมทอง 053881326
89 บ้านบวกค้าง เชียงใหม่ สันกำแพง บวกค้าง ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 119 นายวิชาติ ปาลีตา 053395473
90 บ้านท่าเกวียน เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 12 226 นางสุวรรณา เมธางสุพัทธน์ 053460277
91 วัดท่าต้นกวาว เชียงใหม่ สารภี ชมภู อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 172 นายประเสริฐ สุริยโต้ 053423002
92 บ้านปากเหมือง เชียงใหม่ สารภี ขัวมุง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 14 251 นายชวลิต แพถนอม 053321583
93 บ้านปง เชียงใหม่ หางดง บ้านปง ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 203 นายยงยุทธ บุญแทน 053 365312
94 บ้านฟ่อน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 132 ว่าที่ ร.ท.เสน่ห์ ก้อนใจ 053125121
95 แม่โถวิทยาคม เชียงใหม่ ฮอด บ่อสลี อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่6 24 640 สุดสาคร จันทะล่าม 053-215428
96 บ้านปงตำ เชียงใหม่ ไชยปราการ ปงตำ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 107 นายณรงศักดิ์ โกเสนตอ
97 วัดป่าแดง เชียงใหม่ ไชยปราการ แม่ทะลบ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 186 นายวรพจน์ กัณธียาภรณ์ 053457977
98 วัดทุ่งศาลา เชียงใหม่ แม่วาง ดอนเปา อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 4 103 นายอินสม คุณา 0819521289
99 หมู่บ้านสหกรณ์2 เชียงใหม่ แม่ออน บ้านสหกรณ์ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 8 168 นายสมพงษ์ แสนสำโรง 053-929076
100 แม่หอพระวิทยาคม เชียงใหม่ แม่แตง แม่หอพระ มัธยมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่6 14 195 นายไพโรจน์ ศิริ 053967004
101 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร อนุบาล1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3 9 268 53498145
102 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) เชียงใหม่ สะเมิง บ่อแก้ว อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 149 นางอัญชลี ไม้โพธ์ิ 053319124
103 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา บ้านจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่6 11 172 ดร.ธารทิพย์ แก้วเหลี่ยม 053-317626
104 วัดขี้เหล็ก ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 236 นายศักดิ์ัชัย ชัยวิรัตน์ 053581288
105 วัดหนองซิว ลำพูน เมืองลำพูน ป่าสัก อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 184 นายธวัชชัย ชัยปัญญา 053584572
106 ตำบลบ้านแป้น ลำพูน เมืองลำพูน บ้านแป้น อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 142 นายคะนอง ยะเชียงคำ 053521612
107 บ้านศรีย้อย ลำพูน เมืองลำพูน ต้นธง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 12 167 นายสุวัฒน์ ญาณะโค 053003556
108 บ้านหนองช้างคืน ลำพูน เมืองลำพูน หนองช้างคืน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 133 นายไพบูลย์ คุณชมภู 053541400
109 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองง่า อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 3 101 นายเกษม สุทธรังษี 053-006100
110 บ้านหนองเงือก ลำพูน ป่าซาง แม่แรง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 15 127 นายเกษม ใจกระเสน 053521987
111 บ้านหนองบัว ลำพูน ป่าซาง ท่าตุ้ม อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 81 นายสมจิต มณีชัยกุล 053508666
112 บ้านแม่ลาน ลำพูน ลี้ แม่ลาน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 106 นายดิษยุทธ์ บัวจุม -
113 บ้านแม่เทย ลำพูน ลี้ แม่ตืน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 16 186 นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล 053-509383
114 บ้านสันปูเลย ลำพูน บ้านโฮ่ง ศรีเตี้ย อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 126 นายธนินทร์ นันทขว้าง
115 บ้านดอยคำ ลำพูน แม่ทา ทากาศ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 129 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ 053976964
116 บ้านแม่เมย ลำพูน แม่ทา ทาขุมเงิน อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 108 นายสมศักดิ์ ศักดาวิโรจน์ 053506676
117 บ้านปงแม่ลอบ ลำพูน แม่ทา ทาแม่ลอบ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 174 นางสาวเสาวภา ประพันธ์ 053540019
118 สามัคคีศรีวิชัย ลำพูน ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 376 นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ 053-975210
119 พิชัยวิทยา(บ้านต้นยางมิตรภาพ14) ลำปาง เมืองลำปาง พิชัย อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 92 นายจรัส ไชยา 054335190
120 วัดน้ำโท้ง ลำปาง เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 11 121 นายประพันธ์ เชื้อสิงห์ 054-350819
121 วัดเสด็จ ลำปาง เมืองลำปาง บ้านเสด็จ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 10 208 นายชำนาญ แสงจันทร์ 054342131
122 ทองทิพย์วิทยา ลำปาง แม่ทะ น้ำโจ้ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 124 นายวรพันธ์ กัญญเทพ 054-349353
123 แม่มอกวิทยา ลำปาง เถิน แม่มอก อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 94 นายสมเกียรติ นันตาดี 054260140
124 แม่พุหอรบวิทยา ลำปาง เถิน เวียงมอก อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 184 นายจำลอง อำพันธ์ 0924933453
125 บ้านแม่ตีบ ลำปาง งาว แม่ตีบ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 154 นายชัยวัฒน์ ศรีธิ 0884074681
126 ไทยรัฐวิทยา85 (บ้านห้วยทาก) ลำปาง งาว บ้านหวด อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 16 236 นางสาวเอมอร เพียรจริง 0850344902
127 บ้านโป่งขวาก ลำปาง ห้างฉัตร แม่สัน อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 88 นายศักดิ์ นามะเสน 054343120
128 ศรีลังกาวิทยา ลำปาง เสริมงาม เสริมกลาง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 148 นายบรรจบ ปากาศ 054835062
129 กอรวกพิทยาสรรค์ ลำปาง แม่เมาะ จางเหนือ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 14 145 นายบุญถิ่น อินต๊ะวงศ์ 084-8442862
130 วัดต้นไคร้ แพร่ เมืองแพร่ ช่อแฮ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 115 นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน 054599020
131 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) แพร่ เมืองแพร่ บ้านถิ่น อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 8 121 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ 054-645147
132 บ้านร่องฟอง แพร่ เมืองแพร่ ร่องฟอง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 101 นางเมตตา คำหงษา 054-651706
133 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) แพร่ สอง ห้วยหม้าย อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 127 นายวิจิตร์ ก้อนมณี 054586190
134 บ้านป่าสักปางไม้ แพร่ วังชิ้น ป่าสัก อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 195 นางโฉมฉาย กาศโอสถ 054658042
135 บ้านทุ่งแค้ว(คันธวงศ์วิทยาคาร) แพร่ หนองม่วงไข่ ทุ่งแค้ว อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 98 นายดิเรก จันทร์เพ็ญ -
136 ราชประชานุเคราะห์25 แพร่ ร้องกวาง แม่ยางตาล 38 576 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ 54597184
137 บ้านน้ำครกใหม่ น่าน เมืองน่าน กองควาย อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 15 122 นายดุสิต ยาใจ 054681198
138 บ้านซาวหลวง น่าน เมืองน่าน สวก อนุบาล2 ประถมศึกษาปีที่6 7 115 นายธงชัย ช่อฟ้า 054854008
139 บ้านสองแคว น่าน เมืองน่าน สะเนียน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 18 392 นายถวิล เจดีย์ถา 054731376
140 บ้านน้ำงาว น่าน เมืองน่าน บ่อ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 137 นายธรรมวัฒน์ สัตยวงศ์ 054731365
141 ไทยรัฐวิทยา ๔๕(บ้านดอนแท่น) น่าน เวียงสา กลางเวียง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 8 94 นายโกศล เพ็ชรสาริกิจ 054692804
142 ชุมชนบ้านใหม่ น่าน เวียงสา ส้าน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 15 181 ว่าที่ร้อยตรีโชติ ขันหลวง 054690116
143 บ้านขึ่งงามมงคล น่าน เวียงสา ขึ่ง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 11 211 นายพงศ์ศักดิ์ จันต๊ะโมกข์ 054690234
144 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น่าน เวียงสา น้ำปั้ว อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 84 ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ 054740278
145 ทุ่งศรีทอง น่าน เวียงสา ทุ่งศรีทอง ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 90 นายบุญนัก จ่าแสน 054718958
146 บ้านแม่ขะนิง น่าน เวียงสา แม่ขะนิง ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 131 นายเกรียงศักดิ์ ทัศณีวรรณ์ 054731868
147 บ้านปงสนุก น่าน เวียงสา ปงสนุก อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 63 ว่าที่รต.วิรัช นามพญา 054742118
148 บ้านท่ามงคล น่าน เวียงสา แม่สาคร อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 107 นายนิรันดร์ ยอดคำ 0-5473-1870
149 บ้านน้ำมวบ น่าน เวียงสา น้ำมวบ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 209 นายนิติพันธุ์ ปางน้อย 0871776342
150 ชุมชนบ้านนาหลวง น่าน นาน้อย นาน้อย อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 62 นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์ 054789351
151 บ้านนา น่าน นาน้อย สถาน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 247 นายกฤษดา อินแสง 054690613
152 บ้านนาไค้ น่าน นาน้อย บัวใหญ่ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 124 นายโชคทวี สืบบุตร -
153 บ้านสันทะ น่าน นาน้อย สันทะ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 159 นายอดุลย์ โรงคำ 054854175
154 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) น่าน ท่าวังผา ริม อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 81 นายผดุงศักดิ์ ลำน้อย 054-685056
155 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง น่าน ท่าวังผา ป่าคา อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 110 นายวิเชียร นันต๊ะ 054-685653
156 บ้านนาฝ่า น่าน ท่าวังผา จอมพระ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 105 นายชูมั่น จินะแปง 054705401
157 ตาลชุมมิตรภาพที่186 น่าน ท่าวังผา ตาลชุม อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 184 นายวิชัย อวนศรีสุข 054 686 129
158 แสนทองวิทยา น่าน ท่าวังผา แสนทอง อนุบาล2 มัธยมศึกษาปีที่3 10 174 นายสมชาย นันทเสน
159 บ้านร้อง น่าน ปัว ปัว อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 11 200 นายสมนึก ตาลตา 054791641
160 วรนคร น่าน ปัว วรนคร อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 26 577 นายเสถียร คำรังษี 054-710352
161 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) น่าน ปัว สถาน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 14 269 นางนิตยา วรนุช 054688484
162 สกาดพัฒนา น่าน ปัว สกาด อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 243 นายจรูณ จันต๊ะวงค์ -
163 บ้านไร่ น่าน ปัว อวน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 182 นายรัตน์ จันทโคตร 054-683533
164 ภูคาวิทยาคม น่าน ปัว ภูคา อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 7 251 นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง 054760252
165 บ้านดอนแก้ว น่าน เชียงกลาง พระธาตุ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 92 นางนิตยา พุ่มทอง
166 ไตรราษฎร์สามัคคี น่าน เชียงกลาง เชียงกลาง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 163 นายณรงค์ กันอาทา
167 พระพุทธบาทวิทยา น่าน เชียงกลาง พระพุทธบาท อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 186 นายเฉลิมชัย นิลคง 054-797396
168 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง น่าน ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 182 นายเอนก กองคำ
169 ชุมชนบ้านเฟือยลุง น่าน ทุ่งช้าง และ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 254 นายณัฐพล ศาลาคาม
170 บ้านตอง น่าน แม่จริม แม่จริม ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 122 นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง -
171 ชุมชนบ้านนาคา น่าน แม่จริม หนองแดง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 10 143 นายถนอม นันภิวงค์ 054769270
172 บ้านน้ำตวง น่าน แม่จริม น้ำพาง อนุบาล2 มัธยมศึกษาปีที่3 9 252 ว่าที่ร.ต.สิทธิพงษ์ ไชยวุฒิ 054731389
173 บ้านน้ำปาย น่าน แม่จริม น้ำปาย อนุบาล2 มัธยมศึกษาปีที่3 5 81 นายน่านนที คำแปงตัน 054760154
174 บ้านเป้า น่าน บ้านหลวง บ้านฟ้า อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 117 นางสาววาสนา แสงคำ
175 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว น่าน นาหมื่น บ่อแก้ว อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 136 นายดวงเดช ธิเขียว 054787042
176 บ้านปิงหลวง น่าน นาหมื่น ปิงหลวง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 102 นายสงบ จินะแปง 054731896
177 บ้านดู่พงษ์ น่าน สันติสุข ดู่พงษ์ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 15 219 นายบุญเสริม เสนนันตา 054767030
178 บ้านศรีนาม่าน น่าน สันติสุข พงษ์ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 167 นายสมเกียรติ วงค์สวัสดิ์ 054767149
179 บ้านบ่อหยวก น่าน บ่อเกลือ บ่อเกลือเหนือ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 17 279 นายวิทยา ธุระอบ 0810312081
180 บ้านผักเฮือก น่าน บ่อเกลือ บ่อเกลือใต้ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 116 นายยุทธชัย วงศ์บุญญานุวัฒน์ 054-778072
181 บ้านสบมาง น่าน บ่อเกลือ บ่อเกลือใต้ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 263 นายอนันต์ ธิคำ 054731808
182 บ้านทุ่งน้อย น่าน ภูเพียง ฝายแก้ว อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 14 152 นายเกษม ศรีวิชัย
183 บ้านหาดเค็ด น่าน ภูเพียง เมืองจัง อนุบาล2 มัธยมศึกษาปีที่3 11 99 นายสง่า ไชยภักษา 054684583
184 บ้านม่วงใหม่ น่าน ภูเพียง นาปัง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 80 นายวีระพันธ์ วรรณวัต
185 บ้านหนองรังมิตรภาพที่107 น่าน ภูเพียง ท่าน้าว อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 91 นางมนตรา ฟักมงคล 054793633
186 ยาบหัวนาวิทยา น่าน เวียงสา ยาบหัวนา มัธยมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่6 7 142 ดร.วีระวรรณ คฤหานนท์ 054731878
187 น่านปัญญานุกูล น่าน ภูเพียง ฝายแก้ว อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่6 15 342 54601075
188 ชุมชนบ้านแม่ใส พะเยา เมืองพะเยา แม่ใส อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 15 201 นายบัญชา คำวังจันทร์ 054889904
189 บ้านสาง พะเยา เมืองพะเยา บ้านสาง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 108 นายมณเฑียร อิ่มใจ 054427391
190 บ้านต๋อม พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 185 นายสิงหา ขวัญตน 054458508
191 ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) พะเยา จุน ห้วยข้าวก่ำ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 181 นายศัจกร ไชยจำเริญ
192 บ้านยางขาม พะเยา จุน ห้วยยางขาม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 14 218 นายสุเทพ เครืออินทร์ 054420615
193 บ้านธาตุขิงแกง พะเยา จุน พระธาตุขิงแกง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 16 334 นายบรรจบ บุญช่วย -
194 บ้านดอนมูล พะเยา จุน จุน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 123 นายวสัน ดาวศรประศาสน์ 054421285
195 บ้านร่องแมด พะเยา จุน ทุ่งรวงทอง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 118 054447203
196 บ้านพระนั่งดิน พะเยา เชียงคำ เวียง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 13 149 นายสิงห์ทอง มุณีแก้ว 054416602
197 ปัวพิทยา พะเยา เชียงคำ เจดีย์คำ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 122 นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์ -
198 บ้านแม่ต๋ำ พะเยา เชียงคำ น้ำแวน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 13 161 นายเอนก ยารังษี 0808487509
199 ชุมชนบ้านเชียงบาน พะเยา เชียงคำ เชียงบาน อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 11 115 นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่ 054416604
200 บ้านหัวทุ่ง พะเยา เชียงคำ ทุ่งผาสุข อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 130 นายศรี แสงศรีจันทร์ 054-884558
201 บ้านปางมดแดง พะเยา เชียงคำ อ่างทอง อนุบาล2 มัธยมศึกษาปีที่3 7 124 นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์ 054-484916
202 บ้านจำไก่ พะเยา ดอกคำใต้ สันโค้ง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 13 275 นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอ 054-895113
203 ชุมชนบ้านห้วยลาน พะเยา ดอกคำใต้ ห้วยลาน อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 125 นายสมิง ใสสม 054494405
204 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ พะเยา ดอกคำใต้ บ้านถ้ำ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 210 นายยงศักดิ์ ปินใจ 054-457417
205 บ้านปิน พะเยา ดอกคำใต้ บ้านปิน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 134 นายทวี นามอินทร์ 054457435
206 ชุมชนบ้านบอน พะเยา ปง ปง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 271 นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว 0899526510
207 ชุมชนบ้านดอนไชย พะเยา ปง งิม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 114 นายสาคร วงศ์เพิ่ม 054-448429
208 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) พะเยา แม่ใจ แม่ใจ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 92 นายปรัชญากร ชูรักษา 054499253
209 บ้านดงอินตา พะเยา แม่ใจ บ้านเหล่า อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 15 177 นายไหว บุญมาเครือ 054886270
210 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) พะเยา แม่ใจ ศรีถ้อย อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 118 นายเวชชัยยันต์ ป้อมบ้านต้า 054417182
211 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี พะเยา แม่ใจ ป่าแฝก อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 106 นายกานตเชษฐ์ ถาคำ 054426202
212 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) พะเยา ภูซาง สบบง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 256 นายจำนงค์ จันแปงเงิน 0-5441-6607
213 ชุมชนบ้านหนองเลา พะเยา ภูซาง ภูซาง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 145 นายดำรงค์ วงศ์ใหญ่ 054465047
214 บ้านป่าสัก พะเยา ภูซาง ป่าสัก อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 4 85 นายวินัย พงษ์ช้าง
215 บ้านอิงโค้ง พะเยา ภูกามยาว ห้วยแก้ว อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 120 นายอุทัย บุญประสิทธิ์ 054889543
216 บ้านต้นปล้องแดนเมือง เชียงราย เชียงของ บุญเรือง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 102 นายมานพ วรรณสาร 053783505
217 บ้านหลวง เชียงราย เชียงของ ครึ่ง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 102 นายพงพุธ หมุดปิน 053783649
218 บ้านแก่นวิทยา เชียงราย เชียงของ ห้วยซ้อ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 8 140 นายสว่าง จองคำ 053-194656
219 โยนกวิทยา เชียงราย เชียงแสน โยนก อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 8 96 นายดำรงค์ ตอบุญธง 0835768798
220 บ้านศรีดอนมูล เชียงราย เชียงแสน ศรีดอนมูล ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่3 8 87 นายบำรุง มีนา 053955779
221 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน เชียงราย เชียงแสน แม่เงิน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 248 ยงยุทธ วงศ์ชัย 053182283
222 สันทรายงามวิทยา เชียงราย เทิง สันทรายงาม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 16 128 นางกัลยา วรรณสาร 053188056
223 บ้านตุ้มเหนือ เชียงราย เทิง งิ้ว อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 94 นายเดชบดี เสาร์รังษี 0818817541
224 บ้านปล้องตลาด เชียงราย เทิง ปล้อง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 8 159 นายจำเริญ พรชัย 053954435
225 หนองแรดวิทยา เชียงราย เทิง หนองแรด อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 159 นายเดชะ ฤทธิ์วิเศษ 053954180
226 ศรีดอนไชยวิทยา เชียงราย เทิง ศรีดอนไชย อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 163 นายวิชา โอฐเจริญชัย 053178134
227 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) เชียงราย เทิง เชียงเคี่ยน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 8 98 นายสมสด ฉายา 0899539525
228 บ้านสักพัฒนา เชียงราย ป่าแดด ป่าแดด อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 2 98 นายสุริยัน ยารวง 053761450
229 บ้านป่าแงะ เชียงราย ป่าแดด ป่าแงะ ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 155 นายทิวา สุริยะ 053186405
230 บ้านวังวิทยา เชียงราย ป่าแดด สันมะค่า อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 271 นายถวิล สุริยะ 0817063160
231 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) เชียงราย พาน ธารทอง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 252 นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด 053666844
232 บ้านโป่งแดง เชียงราย พาน ทรายขาว อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 193 นายประเมต นันตาเครือ 053958086
233 สันกลางวิทยา เชียงราย พาน สันกลาง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 63 นายธวัท ธรรมสิทธิ์ 053770152
234 บ้านฝั่งตื้น เชียงราย พาน ม่วงคำ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 121 นายสมัย อิ่มอก 053185105
235 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) เชียงราย พาน ทานตะวัน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 93 นายทรงชัย ดาสา 053762100
236 สันหนองควาย เชียงราย พาน ดอยงาม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 8 84 นายสมพร กันทา
237 ป่าแดงวิทยา เชียงราย พาน หัวง้ม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 8 208 นายประสงค์ มณีมูล 053659020
238 ธรรมจาริกอุปถัมภ์1 เชียงราย แม่จัน แม่จัน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 206 นางสาวสมศรี ดวงสุวรรณ 053918473
239 ไทยรัฐวิทยา ๘๖(บ้านป่าสักหลวง) เชียงราย แม่จัน จันจว้าใต้ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 100 นายสมหมาย ประดิษฐ์พงษ์ 053775111
240 เจดีย์หลวงพิทยา เชียงราย แม่สรวย เจดีย์หลวง ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 234 นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ 053950474
241 บ้านแม่ต๋ำ เชียงราย แม่สรวย ท่าก๊อ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 12 327 นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล 053-724156
242 บ้านห้วยไคร้ เชียงราย แม่สรวย วาวี อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 401 นายสุทัด จันทะสินธุ์ 053605945
243 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) เชียงราย แม่สาย โป่งผา อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 399 นายพิสูจน์ อุ่นนันกาศ 053709608
244 บ้านสันถนน เชียงราย แม่สาย ศรีเมืองชุม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 13 226 นายจรัญ ศรีใจ 053668031
245 บ้านป่าเหมือด เชียงราย แม่สาย เวียงพางคำ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 21 668 นายเอี่ยม บริบูรณ์ 053731766
246 อนุบาลเวียงป่าเป้า เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 20 464 นายวิโรจน์ มหาวรรณ 053781458
247 บ้านโป่งนก เชียงราย เวียงป่าเป้า สันสลี อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 13 311 นายสนิท สายปินตา 053781366
248 บ้านโป่งเทวี เชียงราย เวียงป่าเป้า บ้านโป่ง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 194 นายอิ่นคำ ใจกันทะ 053782111
249 ป่างิ้ววิทยา เชียงราย เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 317 นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล 053952366
250 บ้านทุ่งม่าน เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 8 196 นายชัยรินทร์ ชัยรินทร์ 053789354
251 บ้านแม่ต๋ำกลาง เชียงราย พญาเม็งราย แม่ต๋ำ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 99 นายมรกต อนุเคราะห์ 053190657
252 อนุบาลตาดควัน เชียงราย พญาเม็งราย ตาดควัน อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 133 นายเจริญ นันไชยวงศ์ 053194134
253 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา เชียงราย พญาเม็งราย ไม้ยา อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 163 นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ 053-672155
254 บ้านม่วงยาย เชียงราย เวียงแก่น ม่วงยาย อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 133 นายอุดม บุดดี 053608230
255 อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย เวียงแก่น หล่ายงาว อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 11 237 นายประเสริฐ โรงสะอาด 053608228
256 บ้านท่าข้าม เชียงราย เวียงแก่น ท่าข้าม อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 8 230 นายประดิษฐ์ ธรรมราช รักษาราชการแทน 053918292
257 บ้านห้วยหาน เชียงราย เวียงแก่น ปอ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 8 400 นายปริญญา สาระคนธ์ 0998808745
258 รัฐราษฎร์วิทยา เชียงราย แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 404 นางสาวมัญชุสา เพ็ชรชนะ 053-160054
259 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) เชียงราย ขุนตาล ป่าตาล อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 106 นายเสถียร กันวี 053797028
260 ชุมชนบ้านต้าตลาด เชียงราย ขุนตาล ต้า อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 18 276 นายฉัตรพล นันทะเสน 053797002
261 บ้านป่าแดงห้วยหลวง เชียงราย ขุนตาล ยางฮอม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 158 นายเลื่อน ใจแปง 053606229
262 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ เชียงราย แม่ลาว ป่าก่อดำ ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 124 นายอำนวย จอมใจ 053666187
263 อนุบาลดอยหลวง เชียงราย ดอยหลวง ปงน้อย อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 8 125 นายวานิช สุขใจ 053790124
264 ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาโต่(วปรอ.344อุปถัมภ์) เชียงราย แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน อนุบาล2 ประถมศึกษาปีที่6 1 268 นายธงชัย พรหมเทศ 053162044
265 ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์4) เชียงราย แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 14 413 นางสุดา ไทยรัศมี 053-730075
266 ชุมชนต่อแพวิทยา แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 15 177 นายปัญญา รักสกุล 053064032
267 บ้านแม่กิ๊ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่กิ๊ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 82 นายเรืองศักดิ์ เยาวโสภา 0864207869
268 บ้านหนองแห้ง แม่ฮ่องสอน ขุนยวม เมืองปอน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 8 154 นายชาตรี รัตนไพบูลย์ -
269 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ แม่ฮ่องสอน ปาย แม่ฮี้ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 12 213 นายประยุทธ ปันทนา 0-5369-9221
270 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน หมอกจำแป่ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 307 นายสมชัย ลีลารัตนกุล 053061561
271 บ้านห้วยผา แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ห้วยผา อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 6 161 นายสมคิด รัตนเพ็ญ 053695383
272 บ้านแม่แลบ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 135 นายประจวบ วรรณวินิจ
273 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาหลวง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 4 125 นายเศวต ครองสวัสดิ์ 0-5307-1521
274 บ้านห้วยสิงห์ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่ยวม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 15 384 นายอินสอน อินตาวงษ์ 053687174
275 บ้านแพะพิทยา แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง บ้านกาศ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 170 นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ 0613740689
276 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 7 136 นายประภาส แปงมูล 053690144
277 บ้านกองก๋อย แม่ฮ่องสอน สบเมย กองก๋อย อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 134 นางระริน เงินแก๊ง 081-9502398
278 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า สบป่อง มัธยมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่6 9 429 นายระวี คงภาษี 053617182
279 ราชประชานุเคราะห์34 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้ำลอด ประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่6 6 320 53617037
280 วัดหนองยาว นครสวรรค์ ลาดยาว หนองยาว อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 6 195 นายบุญธรรม จันทะรังศรี 056209226
281 บ้านดอนพลอง นครสวรรค์ ลาดยาว วังเมือง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 129 นายพิทักษ์ ขวัญตา 056364195
282 บ้านวังหิน นครสวรรค์ ลาดยาว ห้วยน้ำหอม อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 134 นางนวรัตน์ เพียรกสิกิจ 056392204
283 บ้านใหม่หนองยาง กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี บ่อถ้ำ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 8 154 นายพิชิต แช่มชื่น -
284 บ้านวังน้ำ กำแพงเพชร คลองขลุง วังยาง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 102 นายธงชัย เลิศหงิม 0817865111
285 อนุบาลวังไทร กำแพงเพชร คลองขลุง วังไทร อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 10 249 นายเฉลิมชัย เพ็งศิริ 055864556
286 วัดพิกุลทอง กำแพงเพชร คลองขลุง หัวถนน อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 90 นายสุวิทย์ พุ่มฉัตร 055-865077
287 บ้านลานไผ่ กำแพงเพชร พรานกระต่าย ห้วยยั้ง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 4 208 นายดิลกฤทธิ์ อภิวัฒนสิงหะ
288 บ้านบึงพิไกร กำแพงเพชร พรานกระต่าย คลองพิไกร อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 16 442 นายยุทธ สุขศิลป์วิทยา 055-734226
289 บ้านเกศกาสร กำแพงเพชร ลานกระบือ ช่องลม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 204 นายปณิธาน จันทรเขตต์ 0870419997
290 บ้านจันทิมา กำแพงเพชร ลานกระบือ จันทิมา อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 179 นายสมพงษ์ สุรเดช 0898569871
291 บ้านโป่งแดง ตาก เมืองตาก โป่งแดง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 303 นางธัญทิพย์ จิราธิปภูริวัฒน์ 055892048
292 วัดกกแรต สุโขทัย กงไกรลาศ กกแรต อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 15 178 นายวัลลภ เพ็งม่วง 0894613748
293 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สุโขทัย คีรีมาศ ทุ่งหลวง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 175 นายสังวาลย์ ทองงาม 055943573
294 วัดห้วยดั้ง พิษณุโลก พรหมพิราม พรหมพิราม อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 9 265 นายเกษมศักดิ์ มากเมือง 055-906091
295 วัดวังวน พิษณุโลก พรหมพิราม วังวน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 7 142 นายประทวน ร่มส้มซ่า 0813792791
296 บ้านบุ่งวิทยา พิษณุโลก พรหมพิราม ศรีภิรมย์ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 151 นายทูลใจ ศรีพรหม 055-993665
297 ชุมชน2บ้านกกไม้แดง พิษณุโลก วังทอง ดินทอง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 14 233 จีระ เฉลิมสถาน
298 บ้านตะเบาะ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ตะเบาะ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 12 249 นายสมควร สาตรจีนพงษ์ 056786233
299 ชุมชนบ้านโภชน์ เพชรบูรณ์ หนองไผ่ บ้านโภชน์ อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 16 262 นางสายบัว สอาดพรม 056563233
300 บ้านเพชรละคร เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เพชรละคร อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 10 216 นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ 056-927668
301 วัดม่วง ราชบุรี บ้านโป่ง บ้านม่วง อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 16 122 นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์ 0897435734
302 วัดโพธิ์บัลลังก์ ราชบุรี บ้านโป่ง เบิกไพร อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 153 นายอรรถวุฒิ แก้วสอาด 032-343287
303 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 279 นายมิน ประจวบวัน 032291214
304 วัดดอนทราย ราชบุรี โพธาราม ดอนทราย อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 8 191 นายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์ 032-305122
305 วัดสร้อยฟ้า ราชบุรี โพธาราม สร้อยฟ้า อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 10 112 นางปราณี ตันตระกูล 032-234858
306 วัดนางแก้ว ราชบุรี โพธาราม นางแก้ว อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 23 500 นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวานิชย์ 032359172
307 วัดปากดงท่าศาล สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เขาดิน อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 147 นายสุชาติ อินทรศักดิ์ 035433530
308 วัดยางนอน สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ยางนอน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 13 243 นายประเสริฐ ชัยแย้ม 0861032174
309 วัดอู่ตะเภา สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช หัวนา อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 129 นางสาวพยอม น้ำแก้ว 035518233
310 วัดหนองเสือ นครปฐม เมืองนครปฐม หนองดินแดง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 16 410 นายสุริยันต์ สุวรรณทอง 034286651
311 วัดใหม่ห้วยลึก นครปฐม เมืองนครปฐม สวนป่าน อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 8 123 034286633
312 วัดหุบรัก นครปฐม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 14 388 นายพรรษา ฉัตรพุฒิชัย 034-377036
313 วัดวังตะกู นครปฐม เมืองนครปฐม วังตะกู อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 23 518 นายศักดิ์ชัย บ่อคำ 034261504
314 บ้านทุ่งหัวพรหม นครปฐม เมืองนครปฐม หนองปากโลง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 81 นางรักษญาณ์ เผ่าผาง 0-3428-5036
315 วัดวังน้ำเขียว นครปฐม กำแพงแสน วังน้ำเขียว อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 17 511 นายธนันธร สิริอาภรณ์ 034351943
316 บ้านแหลมกะเจา นครปฐม ดอนตูม ลำลูกบัว อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 6 100 นางดารัลรัตน์ ทับทองกุล 03438118
317 วัดลำเหย นครปฐม ดอนตูม ลำเหย อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 319 นายชูศักดิ์ ชาญช่าง 034938274
318 วัดสระสี่เหลี่ยม นครปฐม ดอนตูม ดอนรวก อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 126 นายยอดเยี่ยม สอนเฉลิม 034965942
319 วัดศิลามูล นครปฐม บางเลน หินมูล อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 11 224 นายวิชัย มูลทองสงค์ 034399069
320 วัดบางภาษี นครปฐม บางเลน คลองนกกระทุง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 4 86 นายสมศักดิ์ เหมือนดาว 034-392012
321 วัดบัวหวั่น นครปฐม บางเลน บัวปากท่า อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 10 141 นายปัญญา บัววัจนา 034991040
322 วัดนิลเพชร นครปฐม บางเลน นิลเพชร อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 157 นางณัฐหทัย บุญสมหวัง 034991528
323 บ้านบางประแดง นครปฐม สามพราน บ้านใหม่ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 168 นายเพ็ชรชาย โชคประเสริฐ 034979432
324 วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) นครปฐม สามพราน บางช้าง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 5 146 วรางค์ เวชประเสริฐ 034979473
325 วัดท่าเสา สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ท่าเสา อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 26 570 นายจำลอง ศรีสัมฤทธิ์ 034-471001
326 วัดเจ็ดริ้ว สมุทรสาคร บ้านแพ้ว เจ็ดริ้ว อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 19 433 นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์ 034853104
327 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ยกกระบัตร มัธยมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่6 8 335 นายสุรเดช สมเกียรติกุล 034483138
328 บ้านไสตอ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ช้างขวา อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 12 274 นายสิทธิพล พรหมมณี 077-452059
329 บ้านปากกะแดะ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ พลายวาส อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 136 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ 077379235
330 บ้านพรุยายชี สุราษฎร์ธานี ไชยา ปากหมาก อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 17 400 นายปราโมช จุลเพชร 077923119
331 บ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง) สุราษฎร์ธานี ไชยา เวียง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 141 นายวิชิต ไชยสิริวนิช 077435506
332 วัดพุมเรียง สุราษฎร์ธานี ไชยา พุมเรียง อนุบาล2 มัธยมศึกษาปีที่3 13 425 นายสังเวียน สมทรัพย์ 077454843
333 วัดบางคราม สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง ปากฉลุย อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 16 362 นายพนัส ไชยนาเคนทร์ 077483098
334 บ้านช่องช้าง สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร พรุพี อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 11 172 นายพิชัย อารีการ 077925073
335 บ้านบ่อกรัง สุราษฎร์ธานี พุนพิน ท่าสะท้อน อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 13 294 นายสมเกียรติ ยิ้นซ้อน 077294191
336 บ้านควนสูง สุราษฎร์ธานี เวียงสระ คลองฉนวน อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 10 315 นายสินชัย หงษ์ทอง 077366619
337 บ้านเกาะหมี สงขลา หาดใหญ่ คลองแห อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 15 265 นายหวันลาริ เห็นชอบ 074213065
338 บ้านตลิ่งชัน สงขลา จะนะ ตลิ่งชัน อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 25 362 นายพจนาถ มากรักษ์ 074496017
339 ชุมชนบ้านทางควาย สงขลา จะนะ จะโหนง อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 14 211 นายประสงค์ ภูมิพัทธ์ 074476411
340 บ้านสะพานหัก สงขลา จะนะ ท่าหมอไทร อนุบาล1 มัธยมศึกษาปีที่3 10 172 นายประพันธ์ พันธ์ทอง 074300212
341 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) สงขลา ควนเนียง รัตภูมิ อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 7 264 นายไสว หนูนคง 074510500
342 บ้านควนโส สงขลา ควนเนียง ควนโส อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่6 9 167 นายนพพร จันทวงศ์ 074510053